De Stichting

Het bestuur van de stichting Alle mensen te paard bestaat uit 3 leden:

  • Een bestuurslid/secretaris, mevrouw D. Knuijt.
  • Een bestuurslid/penningmeester, mevrouw E.M.C. Janmaat – van der Gun.
  • Een bestuurslid/voorzitter, mevrouw S. van Minderhout

De stichting wordt bestuurd op basis van de statuten zoals deze in de oprichtingsakte zijn opgenomen en uitsluitend voor het bereiken van de doelen zoals deze in de oprichtingsakte zijn beschreven.

1. De stichting heeft ten doel: het beschikbaar maken van het paardrijden en de paardrijsport voor minder validen, gehandicapten en andere personen met een beperking en het financieel haalbaar maken daarvan door onder andere aangepast materieel aan te schaffen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ___________________________________________________________________________________________________
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanschaffen van materialen ten behoeve van de doelstelling en het organiseren van activiteiten en het verzorgen van dagbestedingen voor bovengemelde groeperingen, het aanvragen van subsidies en het vragen om donaties en het aantrekken van donateurs en belangstellenden.
___________________________________________________________________________________________________
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn gericht.
___________________________________________________________________________________________________
4. De bestuursleden van de stichting werken als vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.

___________________________________________________________________________________________________

5. De stichting werkt met een beleidsplan 2024-2025. Dit document kunt u downloaden ter inzage.

Beleidsplan Stichting Alle mensen te paard 2024_2025

6. De stichting is transparant in zijn inkomsten en uitgaven. Een overzicht van onze baten en lasten kunt u downloaden ter inzage.

Baten en Lasten 2023

Maatschappelijke verantwoording
​De stichting Alle mensen te paard is een ANBI en dient zich te houden aan de Uitvoeringsregeling inzake Rijksbelastingen 1994/12 juli 2013.

Dit document kunt u downloaden ter inzage.

AWR